We gebruiken op deze site cookies. Door op deze site te surfen aanvaardt u ons cookiebeleid.

Ok Meer weten

Legal disclaimer

De modaliteiten en voorwaarden van onze samenwerking

Zowel Tax Consult als zijn lasthebbers of aangestelden zijn gebonden door het beroepsgeheim, in overeenstemming met artikel 58 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen en artikel 32 van het K.B. van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van plichtenleer der accountants, onder voorbehoud echter van toepassing van de bepalingen van de wetgeving en reglementering betreffende de preventie van het gebruik van het financieel systeem voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Tax Consult maakt gebruik van de diensten van derden (waaronder providers van cloud services) bij het uitvoeren van haar diensten en activiteiten. Als deze derden zo toegang hebben tot uw informatie, nemen wij de gepaste maatregelen om erop toe te zien dat uw gegevens adequaat beschermd worden en alleen gebruikt worden voor de voorziene doeleinden. Tax Consult verbindt er zich toe om samen te werken met derden die alle nuttige voorzorgen nemen om de veiligheid van de informatie te handhaven en om ze met name te beschermen tegen enige onopzettelijke of onwettelijke vernietiging, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde wijziging, verspreiding of toegang.

Onze taak bestaat er niet in om gevallen van fraude, onregelmatigheden of onwettigheden in de handelingen te detecteren, maar uitsluitend om de inhoud van de documenten die wij ontvangen in het kader van onze opdracht te controleren op hun volledigheid en adequaatheid op grond van de principes en normen die algemeen aanvaard zijn in ons beroep.

Tax Consult stelt een opdrachtbrief op waarin de inhoud van de diensten wordt vastgelegd, evenals de voorwaarden van de samenwerking.

In overeenstemming met het gemeen recht is de aansprakelijkheid van Tax Consult beperkt tot opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door haar aanvaard zijn.

Meer in het bijzonder kan Tax Consult niet aansprakelijk gesteld worden voor :

  • de gevolgen van wetswijzigingen;
  • eventuele tekortkomingen, fouten of inbreuken die dateren van vóór haar tussenkomst.

Onze klant verbindt zich ertoe:

  • tijdig alle nodige documenten, gegevens en informatie voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking te stellen aan de professional;
  • de werkzaamheden te verrichten die, in voorkomend geval, aan hem toekomen, in overeenstemming met de schriftelijke opdracht;
  • elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die de uitvoering van de opdracht zou kunnen beïnvloeden, ter kennis te brengen van de professional;
  • als de professional hem dat vraagt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en toelichtingen juist en volledig zijn;
  • na te gaan of de door de professional afgeleverde documenten en staten overeenstemmen met zijn verwachtingen en met de door hem verschafte informatie en als dit niet het geval is, onverwijld de professional daarvan op de hoogte te brengen;
  • binnen de hierboven voorziene termijnen de door Tax Consult uitgebrachte erelonen te betalen.