We gebruiken op deze site cookies. Door op deze site te surfen aanvaardt u ons cookiebeleid.

Ok Meer weten

Legal disclaimer

Modaliteiten einde samenwerking

Tax Consult kan de samenwerking weigeren of stopzetten, en dit op elk moment, zonder opzegtermijn en zonder schadevergoeding, wanneer er redenen zijn die het voortzetten van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals:

  • omstandigheden die de onafhankelijkheid van de professional in gevaar brengen;
  • omstandigheden die de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken, in overeenstemming met de professionele en deontologische normen;
  • (een) duidelijke tekortkoming(en) van de klant betreffende zijn eigen verplichtingen, zoals hierboven beschreven;
  • in geval van gerechtelijk akkoord, procedure tot ontbinding of faillissement van de klant.

De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst rechtvaardigen zullen het voorwerp uitmaken van een verwittiging of een ingebrekestelling aan de klant.

De samenwerking zal geacht worden een eind te nemen 8 dagen na deze verwittiging of ingebrekestelling, tenzij de klant binnen deze termijn de opgegeven reden weet te verhelpen.

Wanneer Tax Consult een einde stelt aan de overeenkomst, geeft het aan de klant aan welke dringende juridische handelingen moeten worden verricht die noodzakelijk zijn om zijn rechten te vrijwaren en die aan Tax Consult waren toevertrouwd.