We gebruiken op deze site cookies. Door op deze site te surfen aanvaardt u ons cookiebeleid.

Ok Meer weten

News

In het kort TC - 2.2017

28/06/2017

1. Verkoop van facturen: een alternatief voor leningen en kaskrediet

De meeste kmo's kunnen slechts met veel moeite aan een financiering geraken, zelfs wanneer het gaat om een eenvoudige lening van liquide middelen. De opkomst van de “fintechs”, bedrijven die financiën en nieuwe technologieën combineren, blijkt in dat opzicht veelbelovend te zijn.

Zo bestaan er tegenwoordig platforms die bedrijven die op zoek zijn naar liquide middelen in contact brengen met bedrijven die een interessante belegging voor liquide middelen zoeken. De basis van de transactie? Een niet-vervallen factuur, die het investerende bedrijf zal overnemen van het “lenende” bedrijf tegen een kleine disconto.

Voordelen:

 • Het bedrijf beschikt onmiddellijk over liquide middelen in plaats van 30 tot 120 dagen te wachten op de vervaldatum van de factuur.
 • De financiering gebeurt op individuele basis: factuur per factuur. Het lenende bedrijf verkoopt een of meer facturen afhankelijk van zijn behoeften.
 • De financieringsbeslissing is gebaseerd op de solvabiliteit van de schuldenaar van de factuur en niet op die van het uitgevende bedrijf.
 • Het platform verzekert de factuur tegen het risico van niet-betaling en staat zelf in voor de administratieve opvolging bij de schuldenaar.

Deze nieuwe vorm van financiering die gebaseerd is op de activiteit van het bedrijf en op de solvabiliteit van zijn klanten en die van bedrijf aan bedrijf wordt verleend, vormt tegelijk een technologische vooruitgang en een echt alternatief om tegemoet te komen aan de behoefte aan liquide middelen van microbedrijven en kmo's.

Voor meer informatie neemt u contact op met een van onze medewerkers.

2. VAA: referentierentevoeten voor 2016

De nieuwe referentierentevoeten voor de berekening van de voordelen van alle aard die voortvloeien uit de verstrekking van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet zijn voor 2016 eindelijk vastgelegd in een koninklijk besluit[1].

De rentevoet die de meeste ophef veroorzaakt, is die van de niet-hypothecaire leningen zonder looptijd, die gebruikt wordt voor de berekening van de fictieve rente op de rekening-courant voor ontleners die leidinggevenden in hun bedrijf hebben. De overheid beschouwt deze rekening-courant voor ontleners als kaskredieten: de ontlener kan zonder limiet gebruikmaken van zijn kaskrediet, omdat hij zelf de begunstigde en de 'bankier' is. Aangezien geen enkele garantie afgestemd is op de terugbetaling van de rekening-courant, zijn de rentevoeten die hierop worden toegepast bovendien buitensporig.

Ondanks een nieuwe rentedaling in 2016 (bevestigd door de rentevoeten die worden toegepast op de andere typen leningen waarop de forfaitaire raming van de voordelen van alle aard betrekking heeft), stijgt deze rente die in 2015 8,16% bedroeg verder naar 9,27% in 2016!

Voor sommigen zal de rekening gepeperd zijn…

3. Theorie van de vergoeding

Volgens deze theorie zijn de kosten die een bedrijf maakt om een voordeel van alle aard toe te kennen aan zijn leidinggevenden aftrekbaar op voorwaarde dat ze er prestaties tegenover stellen die werkelijk door deze leidinggevenden zijn gepresteerd in het belang van hun bedrijf.

De belastingautoriteiten (die door gerechtshoven en rechtbanken worden gevolgd) letten tegenwoordig zeer goed op het feit dat er, als tegenwicht voor het toegestane voordeel, effectieve prestaties moeten zijn die verband houden met de hoofdactiviteit van het bedrijf. De kosten met betrekking tot deze voordelen zijn bijgevolg niet automatisch aftrekbaar. In het bijzonder wanneer deze voordelen betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, dat van de kant van de bewoner forfaitair wordt belast. Hetzelfde geldt ook bij de andere voordelen van alle aard die forfaitair worden geraamd, zoals bijvoorbeeld auto's, en zeker in het geval van een EBVBA waarin de zaakvoerder over twee auto's beschikt.[2]

Het is de taak van het bedrijf het bewijs te leveren dat de kosten die betrekking hebben op de voordelen van alle aard de tegenhanger zijn van de werkelijke prestaties van de leidinggevende. Hoe? De recente rechtspraak blijft hierover vaag en maakt het ons alleen mogelijk om de volgende conclusies te trekken:

 • een voordeel van alle aard alleen maar vermelden op een loonfiche volstaat niet om aan te tonen dat de kosten een effectieve tegenhanger hebben;
 • het is de taak van de belastingplichtige om het reële zakelijke karakter van de prestaties te bewijzen en niet de taak van de autoriteiten om de afwezigheid van effectieve prestaties aan te tonen;
 • De uitgaven die verbonden zijn aan het voordeel moeten eveneens voldoen aan de algemene vereisten voor aftrekbaarheid[3].

Naast deze principes blijft het bewijs van het reële zakelijke karakter van de prestatie een kwestie van feiten: goedkeuring door de algemene vergadering van de verleende vergoedingen, werkverslagen, interne nota's, correspondentie en e-mail, e.d. zouden al een goede start zijn…

Hoewel wij ons niet helemaal kunnen aansluiten bij deze visie van de gerechtshoven en rechtbanken over dit onderwerp, neemt dit niet weg dat voortaan waakzaamheid is geboden…

4. Controleacties van de belastingdienst

Zoals elk jaar communiceert de FDO Financiën in het openbaar verschillende handelingen die de aandacht van de fiscus zouden kunnen trekken waardoor deze de situatie van de belastingplichtige kritischer zou kunnen gaan bekijken.

Voor particulieren zal de dienst gevoelig zijn voor de volgende feiten:

 • als werknemer hebt u reële professionele kosten afgetrokken;
 • u hebt geen aangifte gedaan van inkomsten die u in het buitenland hebt ontvangen;
 • u hebt geen aangifte gedaan van belastbare meerwaarden naar aanleiding van een verkoop van onroerende goederen of grond;
 • u hebt uw aangifte niet ingediend.

Voor bedrijven zal de dienst zich buigen over deze die:

 • vrijstellingen voor betaling van bedrijfsvoorheffing aanhalen;
 • laten veronderstellen dat zij aanspraak maken op een btw-tegoed of dit (ten onrechte) in mindering brengen;
 • een verlaagde roerende voorheffing hebben betaald op uitbetaalde of toegekende dividenden;
 • geen aangifte hebben gedaan op gerealiseerde belastbare meerwaarden op aandelen of aandelenkapitaal[4];
 • hun aangifte niet hebben ingediend.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat met name de slechte leerlingen (zowel particuliere als professionele leerlingen) op het gebied van tijdige indiening van hun belastingaangifte in het vizier van deze dienst staan. Een goed verstaander… !

5. Btw – gedaan met maandelijkse voorafbetalingen voor kwartaalaangiften

Met ingang van 1 april 2017 zijn de maandelijkse voorafbetalingen voor kwartaalaangiften opgeheven. Voor deze kwartaalaangiften zullen bijgevolg vanaf 20 mei geen maandelijkse voorafbetalingen meer hoeven te worden betaald.

Voor kwartaalaangiften zal de voorafbetaling van december voortaan uiterlijk op de 24e van de maand moeten zijn uitgevoerd.

6. Nieuw op het gebied van faillissementen: het Centraal Register Solvabiliteit

Dit Register, dat opgericht is bij de wet van 16 december 2016, bestaat uit een digitale database waarin alle gegevens over in België verklaarde faillissementen worden geïntegreerd. U vindt hierin bijgevolg de faillissementsdossiers die tot voorheen papieren dossiers waren die in handelsrechtbanken werden bewaard, alsook de ingediende schuldvorderingen. Alle bij de procedure betrokken actoren hebben er toegang toe, op verschillende niveaus, op basis van hun rol. Op die manier is het dossier toegankelijker voor alle actoren van het faillissement.

Dit Register zal dienstdoen als een authentieke bron voor alle akten en gegevens die erin worden geregistreerd. Een schuldvordering die op deze manier wordt ingediend zal, voor de schuldeiser, als definitief verloren kunnen worden beschouwd en als zodanig in de boeken worden opgenomen: er zal een verklaring van het verlies moeten worden opgesteld en de btw zal kunnen worden teruggevorderd.

Het Centraal Register Solvabiliteit is beschikbaar sinds 1 april 2017. Meer informatie vindt u op de website: http://www.regsol.be/

7. Nieuws over Tax Consult

Na een grondige herziening is onze nieuwe website live. U vindt er tal van inlichtingen over ons, onze activiteiten en onze diensten, alsook periodieke updates over de Belgische en internationale fiscale actualiteit.
Neem zelf een kijkje: www.taxconsult.be


[1] BS, 3 maart 2017.

[2] Zie Antwerpen, 28 maart 2017.

[3] Vereisten die door het artikel 49 WIB worden gedefinieerd: de kosten moeten:

 • gemaakt zijn in de betrokken periode, 
 • verband houden met de professionele activiteit,
 • goedgekeurd zijn om belastbare inkomsten te verwerven of te behouden,
 • gerechtvaardigd zijn aan de hand van bewijsstukken.

[4] Voor de grote ondernemingen die onderworpen zijn aan een belastingvoet van 0,412% op de meerwaarden die gerealiseerd worden op aandelen en aandelenkapitaal.