We gebruiken op deze site cookies. Door op deze site te surfen aanvaardt u ons cookiebeleid.

Ok Meer weten

News

In het kort TC - 1.2018

09/04/2018

Autokosten – overzicht van de nieuwe regels

De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft nieuwe regels ingevoerd m.b.t. de aftrekbaarheid van de autokosten. Deze wijzigingen zullen in twee stappen in werking treden.

1. Vanaf het aanslagjaar 2019 (beginnend ten vroegste op 1 januari 2018)

De regels inzake aftrekbaarheid van de autokosten uit de vennootschapsbelasting wordt doorgetrokken naar de personenbelasting, namelijk:

· de brandstofkosten blijven aftrekbaar aan 75 %;

· alle andere kosten zijn voortaan aftrekbaar in functie van hun CO2-uitstoot/km (1), volgens de regels die al van toepassing zijn op vennootschappen.

De kosten aangaande voertuigen aangekocht vóór 1 januari 2018 blijven echter voor 75 % aftrekbaar in de personenbelasting.

2. Vanaf het aanslagjaar 2021 (beginnend ten vroegste op 1 januari 2020)

Invoering van nieuwe aftrekregels in functie van de CO2-uitstoot, en dit zowel in de personen- als in de vennootschapsbelasting, voor alle autokosten, brandstofkosten inbegrepen:

· bij een CO2-uitstoot van meer dan 200 gr/km bedraagt het aftrekpercentage 40 %;

· in alle andere gevallen zal het aftrekpercentage bepaald worden op basis van volgende formule: 120 % - (0,5 % x coëfficiënt (2) x aantal C02 g per km).

Het op die manier bepaalde aftrekpercentage mag niet lager liggen dan 50 % en wordt geplafonneerd op 100 % (einde van het aftrekpercentage van 120 % voor de 100 % elektrische wagens).

Een speciaal stelsel wordt bovendien voorzien voor de oplaadbare hybrides (verbrandingsmotor en oplaadbare batterij).

Zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting gelden deze nieuweregels enkel voor voertuigen aangekocht vanaf 1 january 2018.

(1)   Zoals bepaald in artikel 198 bis WIB 92

(2)  Deze coëfficiënt bedraagt 1 voor een dieselmotor en 0,95 voor alle andere motoren (benzine, LPG, biobrandstoffen, enz.).

 

Nieuwe « Winstpremies »

De programmawet van 25 december 2017 heeft een nieuw stelsel van winstdeelname voor werknemers ingevoerd, waardoor de ondernemingen hun werknemers d.m.v. een premie kunnen belonen zonder dat hen stem-recht in de onderneming wordt toegekend.

De wetgever heeft twee soorten premies voorzien:

· identieke winstpremies waarvan het bedrag gelijk is voor alle werknemers of overeenstemt met een vast percentage van het loon;

· gecategoriseerde winstpremies, waarvan het bedrag afhankelijk is van een verdeelsleutel die wordt toegepast op basis van objectieve criteria.

Deze winstpremies worden toegekend via een eenzijdige beslissing van de werkgever die goedgekeurd wordt door de algemene vergadering. De premies mogen niet-recurrent zijn en mogen een bestaand loon niet vervangen. Voor de eerste categorie volstaat een beslissing bij een gewone meerderheid van stemmen van de gewone of buitengewone algemene vergadering.

Deze winstpremies worden niet beschouwd als loon en  zijn dus niet onderworpen aan de gewone sociale- zekerheidsbijdragen, maar ze zullen in hoofde van de werknemer onderworpen worden aan een solidariteitsbijdrage van 13,07 %. Op fiscaal vlak wordt een bevrijdende roerende voorheffing van 7 % in hoofde van de werknemer ingehouden. Deze winstpremies zullen echter niet aftrekbaar zijn als beroepskosten in hoofde van de werkgever. In tegenstelling tot de bonus « CAO 90 », zal de werkgever geen solidariteitsbijdrage verschuldigd zijn.

Het totaalbedrag van de jaarlijks toegekende winst mag niet hoger zijn dan 30 % van de totale bruto loonmassa. De eerste premies kunnen toegekend worden op basis van de winst van het boekjaar dat ten vroegste op 30 september 2017 werd afgesloten.

 

Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers: nieuwe percentages 

In het kader van de tax shift zijn de patronale bijdragen voor de sociale zekerheid vanaf 1 januari 2018 opnieuw gedaald tot de volgende percentages:

Aantal werknemers

Patronale bijdragen (berekend het brutoloon)

Van 1 tot 9 werknemers

 25,40 %

Van 10 tot 19 werknemers

 27,09 %

Vanaf 20 werknemers

 27,14 %

 

Let op: deze percentages zijn niet van toepassing op de werknemers van de non-profitsector, behoudens de werknemers werkzaam in de gezins- en bejaardenhulp (3) en de werknemers van ondernemingen voor aangepast werk en sociale ateliers (4).

 

Nieuw pensioenvehikel voor zelfstandige natuurlijke personen

Sinds het begin van dit jaar biedt de wetgever de mogelijkheid aan zelfstandigen om, bovenop de VAPZ-premie, pensioenbijdragen in een « IPT » - pensioenvehikel te storten, binnen de 80 %-grens. Dit vehikel wordt POZ (pensioenovereenkomst voor zelfstandigen) genoemd.

Dit nieuwe vehikel is bestemd voor alle zelfstandigen, behoudens de bedrijfsleiders. Het gaat dus om namelijk de eenmanszaken en de beoefenaars van een vrij beroep, in hoofd- maar ook in bijberoep.

De in het kader van deze nieuwe POZ gestorte bijdragen zullen genieten van een belastingvermindering van 30 % en zullen bijgevolg een vermindering van de gemeentebelasting met zich meebrengen.

 

Registratierechten: afschaffing van het verhoogde percentage van 15 % in het Waals Gewest

In het Waals Gewest bedragen de registratierechten op vastgoedoverdracht in principe 12,5 %. In 2015, conform de nieuwe bevoegdheden in het kader van de 6e Staatshervorming, had het Waals Gewest het percentage tot 15 % verhoogd als de aankoper al 33 % van de volle eigendom of het vruchtgebruik genoot van 2 andere woningen.

Gezien « de negatieve impact van deze verhoging op de investeringsgezindheid en op de renovatie binnen de Waalse vastgoedmarkt », heeft het Gewest wijselijk besloten deze af te schaffen, twee jaar na haar inwerkingtreding af te schaffen.

 

Btw-nieuwtjes 

1.  Verplichting tot invoering van een Geregistreerd Kassasysteem, vervolg en slot (?) 

De Btw-Circulaire 2017/C/70 maakt een eind aan talrijke hangende vragen over het geregistreerd kassasysteem.

De exploitant van een inrichting waar maaltijden worden verbruikt moet kastickets uitreiken met behulp van een geregistreerd kassasysteem wanneer de jaar-omzet, met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten, exclusief btw, meer bedraagt dan 25.000 euro gedurende het lopende boekjaar.

Deze regel is echter niet alleen van toepassing op restaurateurs en traiteurs. Tal van andere beroepen vallen onder deze regelgeving. Hier volgt een niet-limitatieve lijst: hotels, bepaalde verenigingen (VZW), sportclubs, organisatoren van seminaries, eigenaars van pretparken, bepaalde handelaars…

2. « Machtsbeperking » van de btw-controleur bij een foutieve factuur

De Circulaire 2017/C/64 bevestigt dat het noodzakelijk is over een conforme factuur te beschikken voor het uitoefenen van het recht op aftrek door de belastingplichtige. Onder druk van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de administratie echter de macht van de controleur verduidelijkt wanneer hij een onregelmatige en/of onvolledige factuur aantreft.

De controleur moet voortaan het recht op aftrek van de gecontroleerde belastingplichtige schatten op basis van een gecorrigeerde factuur en/of de eraan verbonden aanvullende stukken.

Om een kans op aftrek te behouden, moet de belastingplichtige niet schuldig zijn aan fraude, moeten de inhoudelijke eisen voor zijn recht op aftrek nageleefd worden en, vooral, moet de gecorrigeerde factuur en/of de aanvullende stukken vóór het einde van de fiscale controle bezorgd worden. 

3. Internationaal goederenverkeer: einde van de btw-vrijstelling voor de onderaannemers

Diensten die verband houden met de invoer of uitvoer van goederen zijn vrijgesteld van btw door het Btw-Wetboek (art. 41, § 1, 3°). Het betreft onder meer vervoer, laden, lossen, verpakken en opslag. Deze vrijstelling gold ook voor de diensten uitgevoerd door de onderaannemers van de hoofdaannemer.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft echter een einde gemaakt aan deze uitbreiding van de vrijstelling naar de onderaannemers. Volgens het Hof moet deze vrijstelling beperkend worden geïnterpreteerd en geldt deze enkel wanneer de diensten « rechtstreeks » aan de uitvoerder, invoerder of ontvanger van de goederen geleverd worden. De btw-administratie heeft al bevestigd dat ze zich neerlegt bij de rechtspraak van het Hof en dat een Circulaire in voorbereiding is.

 

Beperking van bepaalde voordelen en vrijstellingen voor een belastbare periode korter dan een kalenderjaar

Vanaf aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) zullen bepaalde voordelen en vrijstellingen verminderd worden in verhouding tot de belastbare periode, en dit zowel voor de personenbelasting als voor de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen).

Volgende aftrekposten komen onder meer aan bod: de eerste vrijgestelde schijf van de interesten op het spaarboekje, het maximumbedrag vanaf hetwelk auteursrechten als roerende inkomsten beschouwd worden, de belastingvrije sommen, het maximumbedrag van de betalingen in het kader van de tax shelter voor startende ondernemingen, enz.

De fiscale administratie heeft onlangs een circulaire ter verduidelijking van deze maatregel gepubliceerd.

 

WCO – Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen

De hervorming van de insolventiewet omvat en wijzigt de faillissementswet en de wet op de continuïteit van de ondernemingen. Ze zal op 1 mei 2018 in werking treden.

De nieuwe wet legt de nadruk op insolventiepreventie en verruimt het ondernemingsbegrip.

1. Uitbreiding van het toepassingsgebied van het insolventierecht tot alle ondernemingen en ondernemers

Het ondernemingsbegrip wordt voortaan gedefinieerd als «elke natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent, elke beoefenaar van een vrij beroep, elke rechtspersoon, al dan niet handelaar, alsook elke andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid ».

Zijn uitgesloten: elke organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die geen uitkeringen verricht aan haar leden, evenals elke publiekrechtelijke rechtspersoon en de Staat.

2. Nieuwe aansprakelijkheden voor de zaakvoerders-bestuurders

Bij faillissement van een onderneming of als de schulden de baten overtreffen, kunnen de bedrijfsleiders persoonlijk en al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard voor het geheel of een deel van de schulden van de onderneming indien op een gegeven ogenblik voorafgaand aan het faillissement, de bedrijfsleider wist of behoorde te weten dat er kennelijk geen redelijk vooruitzicht was om de onderneming te behouden en een faillissement te vermijden, of indien de bedrijfsleider niet heeft gehandeld zoals een normaal voorzichtig en zorgvuldig bestuurder in dezelfde omstandigheden zou hebben gehandeld.

3. Nieuwe verplichting voor de beoefenaars van cijferberoepen op straffe van aansprakelijkheid

De wet voegt eraan toe dat de beoefenaars van cijferberoepen die in de uitoefening van hun opdracht gewichtige en overeenstemmende feiten vaststellen die de continuïteit van de economische activiteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, verplicht zijn hun klant hiervan schriftelijk en gedetailleerd in te lichten.

 

Actualiteiten van Tax Consult

1. TC Tax Club – de bijeenkomsten zijn opgestart!

Onze eerste btw-aperitieven en fiscaliteitslunches zijn in januari opgestart en hebben een opmerkelijk succes gekend. Wij kijken ernaar uit om u op onze volgende bijeenkomsten opnieuw te kunnen ontmoeten. Aarzel niet om onze website te raadplegen voor bijkomende informatie.

2. Artikel over de btw

Tax Consult heeft het plezier gehad bij te dragen tot het driemaandelijkse tijdschrift van de « Ordre des Experts Comptables et Comptables Brevetés de Belgique (4e kwartaal 2017) met een artikel over de btw: « De nieuwe Btw-Circulaire over de geregistreerde kassasystemen…een indigestie als nagerecht ».

3. Btw in het Midden-Oosten: TC versterkt zijn partnerschap met de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië

Op 1 januari 2018, na de goedkeuring van het « Common VAT Agreement of the States of the Gulf Cooperation Council (GCC) », hebben de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië de btw op hun grondgebied ingevoerd.

Naar aanleiding van twee recente bezoeken in Dubaï en Abu Dhabi heeft Tax Consult de omvang van deze nieuwe taks kunnen meten door bijzonder nauwe banden te smeden met zijn partners ter plaatse. Zowel de lokale spelers als de Europese ondernemingen die in deze Staten actief zijn, zouden immers getroffen kunnen zijn.

De andere leden van de GCC zullen deze heffing ook op hun respectievelijke grondgebied invoeren, en dit – voor zover wij weten – ten laatste op 1 januari 2019.

4. Tax Consult begeleidt u met uw Luxemburgse btw-aangiften 

Sinds maart 2018 beschikt Tax Consult over een directe toegang tot het portaal van de Luxemburgse fiscale administratie. Deze toegang laat ons toe alle soorten btw-aangiften in te dienen (maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks, of de samenvattende opgaven van intracommunautaire prestaties).

Deze aangiften worden rechtstreeks klaargemaakt door de btw-afdeling van Tax Consult, die onlangs door een nieuwe medewerker werd versterkt. Deze laatste heeft een jarenlange ervaring opgedaan in de btw-afdeling van een internationaal bureau voor fiscaal advies in Luxemburg.