We gebruiken op deze site cookies. Door op deze site te surfen aanvaardt u ons cookiebeleid.

Ok Meer weten

News

In het kort TC - 4.2017

13/11/2017

Het belooft een bewogen najaar te worden!

 Nieuwe begrotingsmaatregelen 2018: Belangrijkste maatregelen

Eind juli 2017 kondigde de federale regering een reeks maatregelen aan voor de structurele hervorming van de Belgische fiscaliteit.

Onder voorbehoud van het 'leftovers'-wetsontwerp dat is besproken na het parlementair reces, vindt u hieronder de belangrijkste aangekondigde fiscale maatregelen die grote ondernemingen en multinationals mogelijk treffen.

Deze maatregelen worden onder voorbehoud meegedeeld; tot op heden is nog geen enkele tekst hierover goedgekeurd…

1. Verlaging van de vennootschapsbelasting

Het normale tarief van 33,99% zou vanaf 2018 naar 29% worden verlaagd om uiteindelijk in 2020 te eindigen op 25%. De aanvullende crisisbijdrage van 3% die van toepassing is sinds het aanslagjaar 1994 zou in eerste instantie naar 2% worden verlaagd (2018) om in 2020 volledig te verdwijnen.

De verlaging van de belasting zou worden aangepast voor KMO's (zie onze desbetreffende nieuwsbrief 'In het kort').

Er wordt ook overwogen om de 'fairness tax' aan te passen en zelfs te schrappen.

2. Minimale belastbare basis

Vanaf 2018 zou een beperking worden geïntroduceerd op het gebruik van de volgende belastingaftrek:

     · Overdraagbare fiscale verliezen;

· Overschotten van definitief belaste inkomsten (DBI);

· Innovatie-inkomsten;

· Gecumuleerde notionele intrestaftrek (van de voorgaande boekjaren);

· Notionele intrestaftrek van het  jaar.

Bedrijven zouden deze verminderingen kunnen gebruiken tot een bedrag van 1.000.000 EUR, verhoogd met 70%. Dat betekent dat 30% van de belastbare winst hoger dan 1.000.000 EUR een minimale belastbare basis zal vormen.

Bovendien zou de verhoging van de belastbare basis als gevolg van een fiscale controle niet meer kunnen genieten van de hierboven vermelde verminderingen (met uitzondering van de DBI van het betrokken boekjaar).

De bepaling van de notionele intrestaftrek zou eveneens worden herleid naar één systeem waarbij alleen rekening zou worden gehouden met de verhoging van het eigen vermogen over een periode van 5 jaar.

3. Meerwaarden op aandelen

De vereisten voor een vrijstelling op de meerwaarden zouden worden berekend op basis van het DBI-stelsel (aandelen langer dan één jaar in bezit en participatie van minstens 10% of 2,5 miljoen). Anders zouden de meerwaarden worden belast tegen het volle tarief van de vennootschapsbelasting.

Het tarief van 0,412% dat van toepassing is op de meerwaarden die door grote ondernemingen worden gerealiseerd, zou worden opgeheven.

4. Beperking van bepaalde lasten

De aftrekbaarheid van bepaalde bijdragen zou beperkt worden:

      · elke boete met betrekking tot directe of indirecte belastingen, alsook elke 'administratieve' boete zou niet-aftrekbaar worden;

· de afzonderlijke aanslag op niet-aftrekbare uitgaven (oude aanslag op geheim commissieloon) zou volledig niet-aftrekbaar worden;

· autokosten zouden sterker beperkt worden (deze maatregel richt zich ook op de 'valse' elektrische voertuigen)

· De aftrek van interesten zou beperkt zijn, conform de EU-richtlijn van 2016

5.Fiscale consolidatie en vaste inrichting

Vanaf 2020 zou geleidelijk aan een systeem van fiscale consolidatie worden ingevoerd, berekend op het Zweedse model (!?).

Daartegenover zouden er strengere voorwaarden gelden voor de mogelijkheid om verliezen die in het buitenland zijn gerealiseerd in België aan te rekenen door middel van vaste inrichtingen.

Het begrip vaste inrichting zou eveneens worden gewijzigd conform de richtlijnen van de OESO om tot een meer economische definitie te komen.

6. Kapitaalverminderingen

Kapitaalverminderingen die vanaf 2018 worden uitgevoerd, zouden niet meer kunnen worden aangerekend naar wens van de aandeelhouders; ze zouden worden geacht proportioneel opgenomen te zijn uit de belaste reserves. Ze zouden bijgevolg onderworpen zijn aan de roerende voorheffing op dat deel van de 'terugbetaalde' belaste reserves.

Voorafbetalingen … voortaan niet meer te verwaarlozen!

Vanaf het aanslagjaar 2018 zal de belastingvermeerdering bij onvoldoende voorafbetalingen nog steeds minimaal 2,25% bedragen.

Geen verhoging was van toepassing als deze niet meer bedroeg dan 1% van de verschuldigde belasting of 25 euro, maar deze grenzen worden aangepast naar 0,5% of 50 euro (80 euro na indexatie - aanslagjaar 2018).

Om een verhoging in 2017 te vermijden, moesten tijdens het jaar bovendien ook de volgende betalingen zijn uitgevoerd:

     · voor voorafbetaling 1: 58,34% van het vermeende bedrag van de verschuldigde belasting;

· voor voorafbetaling 2: 70% van het vermeende bedrag van de verschuldigde belasting;

· voor voorafbetaling 3: 87,5% van het vermeende bedrag van de verschuldigde belasting.

Als dit niet is gebeurd, zal voor voorafbetaling 4 meer dan 100% van het vermeende bedrag van de verschuldigde belasting moeten worden vereffend om een verhoging te vermijden.  Dit was niet het geval voor de aanslagjaren 2016 en 2017, toen het nog mogelijk was om de verhoging te vermijden door een vierde voorafbetaling uit te voeren.

Er is evenwel sprake van om :

     · De begrenzing (zoals hierboven bepaald)waaronder geen verhoging van toepassing is af te schaffen ;

· De basis interestvoet van 1% naar 3% te verhogen, waardoor de belastingvermeerdering verhoogt  naar  6,75%!

Gedurende de eerste drie jaar na oprichting van de vennootschap, is er geen belastingverhoging van toepassing.

Ondertekening van het multilateraal instrument (MI) door België

Op 7 juni hebben 67 landen en rechtsgebieden de multilaterale overeenkomst ondertekend voor de uitvoering van maatregelen in verband met belastingverdragen om uitholling van de belastinggrondslag en winstoverdracht te voorkomen ('Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS'), of kortweg 'MLI' ('multilateraal instrument' of 'MI').

Dit instrument heeft als doel de toepassing van de BEPS-aanpassingen in bestaande belastingverdragen mogelijk te maken wanneer twee verdragsluitende staten de aanpassingen aanvaarden zoals die in het MI zijn vermeld.

Het MI bevat maatregelen tegen hybride instrumenten en het oneigenlijk gebruik van de belastingverdragen, een herziening van de definitie van 'vaste inrichting' en maatregelen om de doeltreffendheid van de procedures van onderling overleg te verbeteren, met inbegrip van arbitragebepalingen.

De ondertekenaars kunnen de belastingverdragen kiezen die zij wensen aan te passen door middel van het MI. Zodra beide partijen een belastingverdrag hebben aangemeld, wordt dit een belastingverdrag dat onder dit instrument valt.

Hierdoor zullen wat België betreft niet minder dan 98 dubbelbelastingverdragen hieronder vallen.

Dagvergoedingen:  veranderingen vanaf 1 september 2017!

Vanaf 1 september 2017 daalt het bedrag van de dagvergoeding die aan ambtenaren wordt toegekend van 20,00 EUR naar 16,73 EUR. Ook de toekenning van deze vergoedingen is vanaf die datum onderworpen aan nieuwe voorwaarden. Werkgevers in de particuliere sector zullen vanaf dat moment rekening moeten houden met dit nieuwe systeem…

Binnenkort vindt u op onze website uitgebreide informatie hierover…

Nieuws over Tax Consult

1. Tax Consult breidt uit

Nabijheid is een van onze meerwaarden. Wij zijn dan ook verheugd en trots om de opening van ons kantoor in Antwerpen te kunnen aankondigen (Uitbreidingstraat, 60-62, 2600 Berchem) … Hierdoor zullen wij meer dan ooit een partner met een luisterend oor worden van onze klanten uit het noorden!

Wij kijken er nu al naar uit om u in ons nieuwe kantoor te mogen verwelkomen …

2. Toegankelijkheid

Als u ons onlangs nog een bezoek hebt gebracht, hebt u wellicht al gemerkt dat onze kantoren voortaan ook toegankelijk zijn voor personen met een mobiele beperking …

3. Verrekenprijzen - Up-to-date

Om nog beter tegemoet te komen aan de behoeften van onze klanten op het gebied van verrekenprijzen, houdt Tax Consult zijn kennis actueel door onderzoek en opleidingen … Zo waren wij actief aanwezig op de gezamenlijke trainingsdag van de Alliott Group en IBFD in Amsterdam op 15 september 2017.

4. Ons btw-team krijgt versterking

Sinds begin oktober heeft Mickael Tatayas zich vervoegd bij Sabine van Pelt van Tax Consult; zij zullen zich er volledig op toeleggen om al uw vragen op het gebied van btw en indirecte belastingen zeer gericht te beantwoorden … Hun contactgegevens vindt u op onze website. Neem bij vragen zeker contact met hen op!