We gebruiken op deze site cookies. Door op deze site te surfen aanvaardt u ons cookiebeleid.

Ok Meer weten

News

In het kort TC - 5.2017

14/11/2017

Het belooft een bewogen najaar te worden! (bis)                                                   

Begroting 2018: wat is er nieuw voor de KMO's?

1. Verlaging tarieven

1.1. Verlaging basistarief vennootschapsbelasting

Het algemeen tarief in de vennootschapsbelasting daalt de komende jaren van 33% naar 29% in 2018 en 25% in 2020 (zie tabel). Daarenboven vermindert de aanvullende crisisbijdrage van 3% tot 2% in 2018, en verdwijnt volledig vanaf 2020.

Specifiek voor kleine ondernemingen (zoals gedefinieerd in art.15 Venn. W.) wordt het tarief vanaf 2018 teruggebracht naar 20% op de eerste schijf van 100.000 EUR. Dit houdt in dat de daadwerkelijke belastingdruk op KMO’s daalt tot 20,4% op die eerste schijf. Vanaf 2020 is op dezelfde schijf nog slechts een tarief van 20% toepasselijk.

Voor het gedeelte dat 100.000 EUR overschrijdt, worden zij onderworpen aan het normale tarief van de vennootschapsbelasting.

Positief in dit verhaal is dat het verlaagde tarief voor alle KMO-vennootschappen geldt, met inbegrip van kleine vennootschappen die meer dan 100.000 EUR belastbare winst verwezenlijken. De invoering van het nieuwe stelsel betekent dat het bestaande stelsel van het ‘progressief opklimmend tarief’ voor KMO’s verdwijnt

2. Verstrenging verlaagd tarief

De minimale bezoldiging die aan minstens één bedrijfsleider-natuurlijk persoon moet worden uitgekeerd om in aanmerking te komen voor het verlaagd tarief, wordt opgetrokken van 36.000 naar 45.000 EUR. Dit heeft de regering beslist om “vervennootschappelijking” tegen te gaan.

Als de bezoldiging lager is dan 45.000 EUR dan wordt voorzien in een bijzondere aanslag van 5% in 2018 en 10% vanaf 2020 op het te weinig uitgekeerde bedrag. De heffing zou daarentegen wel fiscaal aftrekbaar worden en voor starters wordt in dit kader in een uitzonderingsregime voorzien gedurende de eerste 48 maanden.

Het voorgaande brengt met zich mee dat – hoewel de verlaging van het tarief alleen maar toegejuicht kan worden – de wetgever scherp heeft uitgehaald naar kleine ondernemingen die te weinig bedrijfsleidersbezoldiging betalen. Op hen zal een dubbele sanctie van toepassing zijn: zij zullen het verlaagde tarief verliezen én zij zullen onderworpen zijn aan een bijzondere heffing van 10% op het bedrag dat zij te weinig hebben uitgekeerd.

2. Wijzigingen aan de aftrekposten

2.1. Verhoging investeringsaftrek

Zoals geweten, kan een onderneming die investeert onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek krijgen. De onderneming kan dan een percentage van de aankoopwaarde van de investering aftrekken van haar belastbare winst. Deze investeringsaftrek wordt tijdelijk verhoogd van 8% tot 20% en dit voor de jaren 2018, 2019 en 2020.

Nadien zal dit worden teruggeschroefd tot 10%.

2.2. Minimumbelasting

Er komt een minimumbelasting voor ondernemingen (KMO’s en niet-KMO’s) die meer dan €1.000.000 belastbare winst maken. Deze minimumbelasting krijgt vorm door het beperken van verschillende aftrekposten zodanig dat de belastbare basis in mindere mate zal worden aangetast. Onder meer de posten “vorige verliezen” en “overgedragen DBI” worden beperkt. Voor starters werd opnieuw in een vrijstellingsregime voorzien.

2.3. Beperkte notionele interestaftrek

De NIA blijft bestaan, maar dit regime geldt nog enkel voor kapitaalverhogingen. Door de hervorming komt enkel het bijkomend kapitaal ten aanzien van een voortschrijdend gemiddelde van de vijf voorbije jaren in aanmerking. Specifiek voor kleine ondernemingen heeft de regering beslist om het hogere percentage te behouden.

2.4. Verstrenging vrijstelling meerwaarden op aandelen

De vrijstelling van meerwaarden op aandelen wordt voortaan in overeenstemming gebracht met de voorwaarden vanuit het DBI-regime. Meer in het bijzonder moet voortaan, naast de kwalificatievoorwaarde (“bijhouden voor een ononderbroken periode van één jaar in volle eigendom”) en de taxatievoorwaarde (“daadwerkelijk aan belasting onderworpen zijn”), ook aan de participatievoorwaarde (“een deelneming van 10% of minstens 2.500.000 EUR”) voldaan worden.

2.5. Verstrenging afschrijvingsannuïteit

Onder het huidige stelsel kunnen kleine ondernemingen hun eerste afschrijvingsannuïteit in het geheel als beroepskosten in aanmerking nemen, onafhankelijk van de werkelijke gebruiksduur. Vanaf 2018 zal dit principe verdwijnen. Met het oog op harmonisatie tussen grote en kleine ondernemingen, hebben kleine ondernemingen voortaan slechts de mogelijkheid om pro rata temporis af te schrijven. De afschrijvingsannuïteit moet dus – net zoals bij grote vennootschappen – in rekening gebracht worden in overeenstemming met de werkelijke gebruiksduur.

2.6. Beperking van bepaalde bijdragen

De aftrekbaarheid van bepaalde bijdragen zou beperkt worden:

     . elke boete met betrekking tot directe of indirecte belastingen, alsook elke 'administratieve' boete zou niet-aftrekbaar worden;

· de afzonderlijke aanslag op kosten (oude aanslag op geheime commissielonen) zou volledig niet-aftrekbaar worden;

· autokosten zouden sterker beperkt worden (deze maatregel richt zich ook op de 'valse' elektrische voertuigen)

 Begroting 2018 (bis): de zelfstandigen

1. Verhoging investeringsaftrek

Net zoals het geval is bij KMO’s, zal voor zelfstandigen de investeringsaftrek tijdelijk worden verhoogd tot 20%. Ook hier is er sprake van een terugval tot 10% vanaf 2021.

2. Kostenforfait werknemers

Op vlak van beroepskostenforfait voorziet men in een gelijkschakeling tussen zelfstandigen en werknemers. Om zelfstandigen te ondersteunen, krijgen zij een kostenforfait toegewezen dat gelijk is aan dat van de werknemers.

3. Abonnementstaks op effectenrekeningen

Vanaf 2018 wordt een nieuwe belasting ingevoerd, de zogenaamde ‘abonnementstaks op effectenrekeningen’. Beleggers (natuurlijke personen) die effectenrekeningen aanhouden die minstens een waarde vertegenwoordigen van 500.000 EUR, worden hierop belast tegen een tarief van 0,15% vanaf de 1ste EUR.

Dit wordt beoordeeld per belastingplichtige, en dus niet per individuele effectenrekening. De waarde van al de effectenrekeningen samen zullen tot de belastinggrondslag dienen. 

De abonnementstaks is van toepassing op beursgenoteerde aandelen, al dan niet beursgenoteerde obligaties en rechten van deelneming in gemeenschappelijke beleggingsfondsen of aandelen in beleggingsvennootschappen, kasbons en warrants.

Niet-beursgenoteerde aandelen, aandelen op naam, certificaten en trackers zijn vrijgesteld. Noteer dat de Raad van State hieromtrent voorbehoud maakt en we de finale wettekst moeten afwachten.

Deze bijkomende belasting is niet toepasselijk op pensioenspaarfondsen, levensverzekeringen en dergelijke.

4. Van de beurstaksen

De taks op beursverrichtingen verhoogd, nl. op aandelen van 0,27% naar 0,35%, op obligaties van 0,09% naar 0,12%.

5. Mogelijkheden in het pensioensparen

Pensioensparen wordt flexibeler. Men zal kunnen kiezen tussen het huidige systeem (940 EUR sparen tegen een fiscaal voordeel van 30%, ofwel 282 EUR besparen) en een nieuw systeem (1.200 EUR sparen waarbij de belastingvermindering 25% bedraagt, ofwel 300 EUR besparen).

Het absolute fiscale voordeel is in beide stelsels ongeveer hetzelfde, maar in het nieuwe stelsel komt men uiteindelijk tot een hoger eindebedrag.

6.    Sneller uitkering bij ziekte

Vanaf 1 januari 2018 zal de carensperiode bij ziekte voor zelfstandigen worden ingekort van 1 maand naar 2 weken. Een zelfstandige die langdurig ziek is, kan dus reeds na 2 weken beroep doen op een tussenkomst van het RIZIV.

In het licht van al deze ontwikkelingen zal de afweging om al dan niet via een vennootschap te werken vanuit een nieuwe ooghoek moeten worden bekeken ...

Voorafbetalingen … voortaan niet meer te verwaarlozen!

Vanaf het aanslagjaar 2018 zal de belastingvermeerdering bij onvoldoende voorafbetalingen nog steeds minimaal 2,25% bedragen.

Geen verhoging was van toepassing als deze niet meer bedroeg dan 1% van de verschuldigde belasting of 25 euro, maar deze grenzen worden aangepast naar 0,5% of 50 euro (oftewel 80 euro na indexatie - aanslagjaar 2018).

Om een verhoging in 2017 te vermijden, moesten tijdens het jaar bovendien ook de volgende betalingen zijn uitgevoerd:

     · voor voorafbetaling 1: 58,34% van het vermeende bedrag van de verschuldigde belasting;

· voor voorafbetaling 2: 70% van het vermeende bedrag van de verschuldigde belasting;

· voor voorafbetaling 3: 87,5% van het vermeende bedrag van de verschuldigde belasting.

Als dit niet is gebeurd, zal voor voorafbetaling 4 meer dan 100% van het vermeende bedrag van de verschuldigde belasting moeten worden vereffend om een verhoging te vermijden.         

Dit was niet het geval voor de aanslagjaren 2016 en 2017, toen het nog mogelijk was om de verhoging te vermijden door een vierde voorafbetaling uit te voeren.

Er is evenwel sprake van om :

· De begrenzing (zoals hierboven bepaald)waaronder geen verhoging van toepassing is af te schaffen

· De basis interestvoet van 1% naar 3% te verhogen, waardoor de belastingvermeerdering verhoogt  naar  6,75%!

Gedurende de eerste drie jaar na oprichting van de vennootschap, is er geen belastingverhoging van toepassing.

Dagvergoedingen:  veranderingen vanaf 1 september 2017!

Vanaf 1 september 2017 daalt het bedrag van de dagvergoeding die aan ambtenaren wordt toegekend van 20,00 EUR naar 16,73 EUR. Ook de toekenning van deze vergoedingen is vanaf die datum onderworpen aan nieuwe voorwaarden. Werkgevers in de particuliere sector zullen vanaf dat moment rekening moeten houden met dit nieuwe systeem ...

Binnenkort vindt u op onze website uitgebreide informatie hierover …

 Nieuws over Tax Consult

1.Tax Consult breidt uit

Nabijheid is een van onze meerwaarden. Wij zijn dan ook verheugd en trots om de opening van een kantoor in Antwerpen te kunnen aankondigen (Uitbreidingstraat, 60-62, 2600 Berchem) … Hierdoor zullen wij meer dan ooit een partner met een luisterend oor worden van onze klanten uit het noorden!

Wij kijken er nu al naar uit om u in ons nieuwe kantoor te mogen verwelkomen ….

2. Toegankelijkheid

Als u ons onlangs nog een bezoek hebt gebracht, hebt u wellicht al gemerkt dat onze kantoren voortaan ook toegankelijk zijn voor personen met een mobiele beperking …

3. Verrekenprijzen – Up-to-date

Om nog beter tegemoet te komen aan de behoeften van onze klanten op het gebied van verrekenprijzen, houdt Tax Consult zijn kennis actueel door onderzoek en opleidingen … Zo waren wij actief aanwezig op de gezamenlijke trainingsdag van de Alliott Group en IBFD in Amsterdam op 15 september 2017.

4. Ons btw-team krijgt versterking...

Sinds begin oktober heeft Mickael Tatayas zich vervoegd bij Sabine van Pelt van Tax Consult; zij zullen zich er volledig op toeleggen om al uw vragen op het gebied van btw en indirecte belastingen zeer gericht te beantwoorden … Hun contactgegevens vindt u op onze website. Neem bij vragen zeker contact met hen op!